DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Stredná odborná škola
pre žiakov s telesným postihnutím

pozýva všetkých žiakov ZŠ a ich rodičov, učiteľov, výchovných poradcov na

grafika1 deň otvorených dverí

Našu školu a IPR Vám radi predstavíme v ktorýkoľvek deň školského vyučovania


Prečo práve táto škola?
Kvalitné vzdelanie individuálny prístup k žiakom, v jednej triede je maximálne 10 žiakov celodenné stravovanie a ubytovanie v internáte zadarmo pretože moja škola sa stará nielen o moje vedomosti ale aj o moje zdravie Cítim tu podporu a pochopenie. Pretože u nás na škole môj zdravotný problém nie je prekážkou ale výzvou, ktorú verím, že zvládnem... Výborný kolektív učiteľov a vychovávateľov Radi podporíme a pomôžeme žiakom zo sociálne slabšieho prostredia,aj z detských domovov. So spolubývajúcimi sme super partia obrázok školy
Kto môže u nás študovať? Kto môže u nás študovať?
Žiak alebo občan: s vrodeným alebo získaným telesným postihnutím (patrí sem aj chybné držanie tela, poškodenie chrbtice a pohybového ústrojenstva...), chorý a zdravotne oslabený, so špecifickými poruchami učenia, s poruchami reči, sluchu, zraku,...
Kto môže u nás študovať?
Žiak alebo občan: s vrodeným alebo získaným telesným postihnutím (patrí sem aj chybné držanie tela, poškodenie chrbtice a pohybového ústrojenstva...), chorý a zdravotne oslabený, so špecifickými poruchami učenia, s poruchami reči, sluchu, zraku, deti s poruchami učenia: dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia..., deti s narušenou schopnosťou učiť sa, aj s podpriemerným intelektovým potenciálom, sociálne znevýhodnení, autisti

Podmienkou prijatia do učebných alebo študijných odborov je ukončený 9. ročník ZŠ (získané nižšie stredné vzdelanie).

Žiaci, ktorí nemajú ukončenú základnú školu (nezískali nižšie stredné vzdelanie), môžu byť prijatí do prípravnej triedy, v rámci ktorej absolvujú vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania. Vzdelávanie trvá 1 rok a je ukončené komisionálnou skúškou z povinných predmetov.

Radi podporíme a pomôžeme žiakom zo sociálne slabšieho prostredia, aj z detských domovov.

3-ročné učebné odbory
6475 H technicko-administratívny pracovník
8545 H zlatník a klenotník
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika
3473 H 08 polygraf - knihár
2433 H obrábač kovov
Absolventi učebných odborov získavajú po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky stredné odborné vzdelanie, dokladom je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.
4-ročné študijné odbory
6446 K kozmetik
2682 K mechanik počítačových sietí
2-ročné denné nadstavbové maturitné štúdium
6476 L technicko-ekonomický pracovník
8501 L umeleckoremeselné práce
2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
2675 L 02 elektrotechnika - výr. a prevádzka strojov a zariadení
2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia
2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov
Úspešným absolvovaním študijného odboru, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou, získa žiak úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom je vysvedčenie o maturitnej skúške.
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium
6308 N verejná správa

Ďalšie informácie o škole a štúdiu:

webová stránka školy

Informácie získate na webovej stránke školy https://iprskola.edupage.org/

https://iprskola.edupage.org/

webová stránka IPR

Informácie získate na webovej stránke IPR https://iprba.sk

https://iprba.sk/

Kritériá prijatia na štúdium

Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2019/2020

pre školský rok 2019/2020 (PDF)

Nájdete nás na:

Adresa školy:

Grafika - PolohaStredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4


Grafika - Email jana.chromikova@iprba.sk
Grafika - Telefón 02/5920 9156, 02/5920 9107
Grafika - Web https://iprskola.edupage.org/


Facebooku IPRSKOLA QR kod s URL odkayom na str=anku IPRBA.SK - Kontakty

€ Fakturačné údaje:

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4

IČO: 603 457
DIČ: 2020919153
DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH

Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095
SWIFT/BIC: SPSRSKBATešíme sa na Vás